default_mobilelogo

Stichting KIinkend Erfgoed Suriname

RSIN/fiscaal nummer: B817394114

KvK-nr.                    : 32120375

Adres            :   Heemsteedse Dreef 111
  2101 KB  Heemstede
Postadres      :   Peter den Ouden
  Braam 35
  1273 CX  Huizen
Website         :   https://klinkend-erfgoed-suriname.nl/anbi
Email            :   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankrekening :   NL74RABO 0331 5801 28

 

 

 

 

 

 

 

Voorgeschiedenis
De voorloper van de huidige stichting, de Stichting Klinkend Suriname, is opgericht op 20 december 2006. Al enige jaren kende deze stichting een ‘slapend’ bestaan, waren er geen projecten meer, vonden geen bestuursvergaderingen plaats en is de bankrekening opgeheven. Na het aftreden van het toenmalige bestuur en nieuwe ontwikkelingen in de belangstelling en zorg voor het klinkend erfgoed in Suriname, werd de stichting ‘nieuw leven’ ingeblazen en werd zij onder een aangepaste naam voortgezet. Sinds de statutenwijzing van 9 juli 2018 is de naam veranderd in Stichting Klinkend Erfgoed Suriname.

De doelstelling

De doelstellingen van de stichting zijn: 

  1. Het ondersteunen van onderhoud en restauratie van orgels, klokkenspelen en luidklokken in Suriname
  2. Het ondersteunen en verder ontwikkelen van de muziekeducatie m.b.t. het klinkend erfgoed in Suriname

De stichting geeft uitvoering aan deze doelstelling door: 

  1. Regelmatig contact met de eigenaars en gebruikers van klinkend erfgoed in Suriname
  2. Overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Nederland
  3. Het ondersteunen van educatieve projecten en de opleiding van Surinaamse musici
  4. Het ondersteunen van stageprojecten voor musici van Nederlandse conservatoria in Suriname

De stichting zal deze doelstellingen kunnen realiseren door:

  1. Fondsenwerving m.b.t. donateurs en mogelijk geïnteresseerde fondsen, subsidies, de organisatie van benefietconcerten en andere acties
  2. Het verspreiden van de doelstellingen van de stichting via de website en andere sociale media

Het beleidsplan

De stichting beperkt zich in zijn activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van de doelstellingen. De stichting zal geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De middelen van de Stichting bestaan uit het stichtingskapitaal, legaten en erfenissen, opbrengsten uit beleggingen, donaties en subsidies en alle andere wettige middelen.

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een beleidsplan op dat inzicht geeft in de voorgenomen activiteiten van het fonds in het komende drie jaar en de wijze waarop in de daartoe benodigde financiële voorzieningen wordt voorzien.

Het bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en deze op papier te stellen.

Jaarrekening 2020 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de Stichting.

Betalingsopdrachten boven € 1.000,- kunnen slechts uitgevoerd worden als twee bestuursleden hiertoe opdracht verlenen.

Het beleggingsbeleid van de stichting is gericht op het in stand houden van het vermogen met een correctie voor inflatie. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het in lengte van jaren realiseren van de doelstellingen.

Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Het bestuur

De stichting wordt bestuurd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en een vice-voorzitter. 

Na de statutenwijziging van 9 juli 2018 zijn benoemd als:

Voorzitter           :   Peter den Ouden
Penningmeester:   Hans Bas Val
Secretaris        :    Vacant
Vice-voorzitter  :   Wim Eggenkamp 

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van de functie geen salaris of andere beloning. Daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd om naar aanleiding van de actuele stand van zaken m.b.t. het klinkend erfgoed in Suriname een plan op te stellen. Daarbij zijn de contacten met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) van essentieel belang en bezochten de voorzitter en penningmeester een symposium van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) te Maastricht.

Inmiddels is ook een begin gemaakt met het samenstellen van een comité van aanbeveling waarin personen plaatsnemen die een verbondenheid met de doelstelling van de stichting hebben.

In eerste instantie staat de wederopbouw van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedrale basiliek te Paramaribo centraal. Daarnaast probeert de stichting ook belangstelling op te wekken voor het weer bespeelbaar maken van het Weigle-orgel in de Grote Stadskerk te Paramaribo. Daartoe is reeds contact gelegd met de Evangelische Broedergemeente in Nederland.

Er zijn twee benefietconcerten georganiseerd op 18/08/2018 en 01/09/2018 waarvan de baten geheel ten goede kwamen van de stichting.

Tevens heeft er in Blaricum een ‘goodwill’ Surinaams buffet plaatsgevonden dat geheel door een particuliere gift werd gefinancierd.

Een begin is gemaakt met de organisatie voor een groots benefietconcert waaraan Surinaamse en Nederlandse artiesten hun medewerking zullen verlenen en dat, naar de stichting hoopt, zal plaatsvinden in de Grote Zaal van Het Concertgebouw te Amsterdam.